Projekti:

Baška, Baška

1

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone6 ha
dopuštene djelatnostiuslužna/komunalna
dopušteni koeficijent izgradnje0,50
dopušteni koeficijent iskoristivosti1
broj aktivnih subjekata u zoni0
ukupni broj zaposlenih u njima0
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Poduzetnička zona Baška nalazi se uz sjeverni rub naselja Baška. Središnjim dijelom područja obuhvata prolazi državna cesta D-102 (Šmrika (D-8) - Krk - Baška) koja je PPUO-om jedina u području obuhvata označena kao izgrađeni dio građevinskog područja. Poslovna zona (K) Baška površine 6 ha predviđena je za poslovne sadržaje (građevinarstvo, servisi, benzinska pumpa, javno parkiralište i dr.) potrebne za funkcioniranje glavnih gospodarskih djelatnosti Općine.

Kontakt osoba:

Nikola Nobilo
telefon: +385 51 750 562
e-mail: nikola.nobilo@baska.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Barci, Bribir

2

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone2,1 ha
dopuštene djelatnostimješovita
dopušteni koeficijent izgradnje35 %
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,42
broj aktivnih subjekata u zoni0
ukupni broj zaposlenih u njima0
popunjenost raspoložive površine zone0

Projekt podrazumijeva izgradnju komunalne infrastrukture te izgradnju proizvodnih i poslovnih pogona na površini od 2,1 ha. Zemljište na kojem će se razvijati zona potpuno je ravno pa je i to velika prednost za mogućnost proširenja, a nalazi se neposredno uz prometnicu Bribir - Grižane. Svi objekti mogu biti i katni te se time povećava mogućnost poslovnih površina. Pored lokacije poslovne zone nalazi se elektrovod, voda i razvijena cestovna infrastruktura u smjeru oba naselja- Grižana i Bribira, kao i Grada Crikvenice.

Kontakt osoba:

Bernard Peko-Lončar
telefon: +385 51 422 545
faks: +385 51 812 131
E-mail: komunalno@vinodol.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

K1-1 Volnik, Cres

3

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone9,3 ha
dopuštene djelatnostigospodarska
dopušteni koeficijent izgradnje50 %
dopušteni koeficijent iskoristivosti100 %
broj aktivnih subjekata u zoni6
ukupni broj zaposlenih u njima10
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Rubnim dijelom naselja Cres prolazi državna cesta D-100. Između nje i sjeverno od županijske ceste Ž5124 smještena je poslovna zona Volnik. Unutar poslovne zone nalazi se skladište «Cresanke», upravna zgrada Vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnih usluga Cres Lošinj i Elektro-vode, stanica za tehnički pregled vozila, trgovački objekt Volnik, autocentar Sablić, a ispod poslovne zone, s južne strane županijske ceste, nalaze se rekreacijska zona Dari i groblje. Prometna povezanost otoka Cresa s kopnom ostvaruje se povezivanjem s državnom cestom D100 odakle se trajektnim vezama Porozina-Brestova te nastavno na državnu cestu D402 (2,7km) i državnu cestu D21 povezuje s regionalnim središtima Rijekom i Pulom, odnosno preko državne ceste D101 i trajektne veze Merag-Valbiska preko državne ceste D102 i Krčkog mosta na Jadransku turističku cestu (D8).

Kontakt osoba:

Dubravka Fak
telefon: +385 51 661 956
faks: +385 51 571 476

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

Cernik K1, Čavle

4

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone18,95 ha
dopuštene djelatnostimješovita
dopušteni koeficijent izgradnje0,50
dopušteni koeficijent iskoristivosti1,2
broj aktivnih subjekata u zoni2
ukupni broj zaposlenih u njima150
popunjenost raspoložive površine zone<66 %

Poslovna zona Cernik K1 smještena je uz čvor Čavle, koji povezuje industrijsku zonu Kukuljanovo i Bakar s autocestom Rijeka - Zagreb. Zona je namijenjena za poslovnu namjenu unutar koje su dozvoljene djelatnosti koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje. Zona je sa zapadne strane omeđena autocestom Rijeka - Zagreb, sa sjeverne strane čvorom Čavle, s istočne dionicom državne autoceste D 40. Područje obuhvata djelomično je izgrađeno, u sjevernom dijelu zone nalaze se hale tvrtki Metro, MAN i Auto Hrvatska. Interes za Zonu poslovne namjene K1 posebno je izražen radi njenog prometnog položaja, zbog čega razvojni potencijal zone treba sagledavati unutar šireg okruženja riječkog prstena, a ne isključivo unutar administrativnog područja Općine Čavle.

Kontakt osoba:

Ivana Cvitan Polić
telefon: +385 51 208 301
faks: +385 51 208 311
E-mail: ivana@cavle.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

Projekti:

Soboli I2, Čavle

5

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone16,5 ha
dopuštene djelatnostigospodarska
dopušteni koeficijent izgradnje0,50
dopušteni koeficijent iskoristivosti1,0
broj aktivnih subjekata u zoni2
ukupni broj zaposlenih u njima20
popunjenost raspoložive površine zone<66 %

Područje obuhvata zone omeđeno je sa sjeverne strane koridorom autoceste i cestom Rijeka – Zagreb. Područje zone predstavlja plato dijela Grobničkog polja koji je lociran u neposrednom zaleđu Riječkog zaljeva. Pristup zoni ostvaruje se sa državne ceste D 40 Konj - Čavle - Sveti Kuzam - Bakar, a preko čvora Konj, koji je u neposrednoj blizini, ostvaruje se i pristup na državnu cestu D 3 Rijeka - Zagreb. Zona nema regulirane priključke na cestu D 40, premda postoje dva pristupa zoni, na zapadnom i istočnom rubu zone. Područje je gotovo u cijelosti neizgrađeno. Premda zona još nije privedena svrsi, unutar područ- ja postoji nekoliko zatečenih građevina u kojima se odvija radna djelatnost (ugostiteljski objekt uz cestu, izrada betonske galanterije i sl.) s djelomično uređenim površinama.

Kontakt osoba:

Ivana Cvitan Polić
telefon: +385 51 208 301
faks: +385 51 208 311
E-mail: ivana@cavle.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K1-8 Podrebar, Delnice

6

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone6 ha
dopuštene djelatnostiuslužna/komunalna
dopušteni koeficijent izgradnje0,50
dopušteni koeficijent iskoristivosti1
broj aktivnih subjekata u zoni0
ukupni broj zaposlenih u njima0
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Poslovna zona K-1 Podrebar smještena je rubno uz naselje Delnice te unutar iste već dulji niz godina djeluju različiti poslovni subjekti. U zoni je planirana pretežito gradnja građevina uslužne, trgovačke, zanatske i komunalno-servisne namjene, no omogućena je i izgradnja poslovnih građevina s proizvodnim sadržajima, ali na način da iste prilikom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija, zadovoljavaju propisane mjere zaštite okoliša.

Kontakt osobe:

Gordana Piskač, Davorka Grgurić
telefon: +385 51 812 055
faks: +385 51 812 131
E-mail: gordana.piskac@gmail.com

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije, Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K-2 Kolodvor, Delnice

7

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone9,18 ha
dopuštene djelatnostiuslužno/servisna
dopušteni koeficijent izgradnje40 – 50 %
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,6 – 0,8
broj aktivnih subjekata u zoni6
ukupni broj zaposlenih u njima88
popunjenost raspoložive površine zone<60,5 %

Poslovna zona K-2 Kolodvor površine 9,18 ha smještena je rubno uz naselje te unutar iste već dulji niz godina djeluju različiti poslovni subjekti. U sklopu građevinskog područja poslovne namjene K-2, uključujući prostor prometnog (željezničko - cestovnog) carinskog i tehnologijskog terminala, planirana je pretežito gradnja građevina poslovne uslužne, trgovačke, zanatske ili komunalno-servisne namjene. Uz osnovnu namjenu moguća je i gradnja sljedećih pratećih sadržaja: uredskih prostora, istraživačkih centara vezanih za gospodarske djelatnosti i drugih sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu, tehnoloških parkova i poduzetničko-poslovnih centara, trgovačkih centara, prodavaonica artikala svakodnevne potrošnje, specijaliziranih prodavaonica, izložbeno–prodajnih salona i sličnih prostora i građevina, ugostiteljsko-turističkih građevina, zanatskih građevina bez štetnih utjecaja na okoliš, građevina javne i društvene namjene, ulica i ostalih prometnih i komunalnih građevina i uređaja, te ostalih pratećih sadržaja.

Kontakt osobe:

Gordana Piskač, Davorka Grgurić
telefon: +385 51 812 055
faks: +385 51 812 131
E-mail: gordana.piskac@gmail.com

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

I1-3 Lučice, Delnice

8

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone17,11 ha
dopuštene djelatnostiproizvodna
dopušteni koeficijent izgradnje0,60
dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
broj aktivnih subjekata u zoni7
ukupni broj zaposlenih u njima14
popunjenost raspoložive površine zone<81 %

Poslovna zona I1-3Lučice koja se nalazi u prigradskom naselju Lučice, 2 km od Delnica oduvijek je bila središnja zona poslovno-proizvodnih aktivnosti. Prostorno se poslovna zona nalazi u pojasu između važnih prometnica, autoceste Zagreb - Rijeka, državne ceste oznake D3 Zagreb - Delnice - Rijeka, državne ceste oznake D32 GP Prezid/R. Slovenija - Delnice - Mrkopalj te magistralne željezničke pruge Zagreb - Rijeka. Najvažniji element prostornog razvojnog značaja područja, planiranog za poslovnu namjenu, jest povoljan položaj u prostoru s kvalitetnim prometnim vezama prema središtu Delnica, ali i većim gradovima poput Zagreba i Rijeke, te pomorskom lukom Rijeka što otvara znatne mogućnosti razvoja i jednostavnu dostupnost tržištu zagrebačke i riječke makroregije te tržištu susjednih i prekomorskih zemalja. Unutar područja obuhvata razlikuje se djelomično izgrađeni jugozapadni dio područja i potpuno neizgrađeni sjeveroistočni dio prostora.

Kontakt osobe:

Gordana Piskač, Davorka Grgurić
telefon: +385 51 812 055
faks: +385 51 812 131
E-mail: gordana.piskac@gmail.com

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

I1-8 Kendar, Delnice

9

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone9,5 ha
dopuštene djelatnostiuslužno/servisna
dopušteni koeficijent izgradnje40 - 50%
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,6 – 0,8
broj aktivnih subjekata u zoni10
ukupni broj zaposlenih u njima85
popunjenost raspoložive površine zone< 74 %

Poslovna zona I1-8 „Kendar“ nalazi se na ulazu u prigradsko naselje Lučice, udaljena 2 km od Delnica. Zona je pretežito industrijske namjene (proizvodna). Unutar zone djeluje 7 poslovnih subjekata. Područje je smješteno u neposrednoj blizini trasa i čvorišta/ raskrižja važnih prometnica. Zapadno od područja obuhvata prolazi Autocesta Zagreb - Delnice - Rijeka, a potom i državna cesta oznake D3 Zagreb - Delnice - Rijeka (zapadno od autoputa), te državna cesta oznake D32 GP Prezid/R. Slovenija - Delnice - Mrkopalj.

Kontakt osobe:

Gordana Piskač, Davorka Grgurić
telefon: +385 51 812 055
faks: +385 51 812 131
E-mail: gordana.piskac@gmail.com

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

I2-7 Javornik, Delnice

10

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone3,31 ha
dopuštene djelatnostigospodarsko-proizvodna
dopušteni koeficijent izgradnje60 %
dopušteni koeficijent iskoristivosti-
broj aktivnih subjekata u zoni6
ukupni broj zaposlenih u njima88
popunjenost raspoložive površine zone<60,5 %

Zona proizvodne namjene I2-7 Javornik nalazi se na rubnom dijelu naselja Delnice na raskrižju dviju državnih cesta DC 3 i DC 32 svega kilometar udaljena od čvora na autocesti Goričan – Zagreb – Rijeka te magistralne željezničke pruge Rijeka – Delnice – Karlovac – Zagreb. Prostor je opremljen infrastrukturom priključka na vodu, električnu energiju i telefon. Tu se nalaze napuštene građevine bivšeg vojnog skladišta V2. Građevine su devastirane te je cilj kroz njihovu rekonstrukciju, dogradnju i revitalizaciju terena dovesti prostor u namjenu i privući investitore koji se bave prozivodnjom i preradom bilo koje industrijske grane, kao i obrtnike i poduzetnike proizvodno-uslužnih djelatnosti da otvore svoje pogone i poslovne prostore. Trenutno u zoni ne djeluje niti jedan poslovni subjekt. zemljište je u vlasništvu RH te je za očekivati da će se u sklopu poticanja razvoja poduzetničkih zona omogućiti uvjeti rješavanja vlasničkih odnosa s državom.

Kontakt osoba:

Davorka Grgurić
telefon: +385 98 983 5149
E-mail: davorka@delnice.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

K1-3 Lič, Fužine

11

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone30,14 ha
dopuštene djelatnostiproizvodno-uslužna
dopušteni koeficijent izgradnje0,5
dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
broj aktivnih subjekata u zoni2
ukupni broj zaposlenih u njima10
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Poslovna zona K1-3 Lič površine 30,14 ha sastoji se od tri zone utvrđene Urbanističkim planom uređenja. Dio zone u kojem su izgrađene hale, koje su građene za potrebe farme, u vanknjižnom vlasništvu je Općine Fužine. Zona je opremljena komunalnom infrastrukturom – strujom i vodom. U blizini farme, na udaljenosti od oko 2 km nalazi se željeznička stanica Fužine na pruzi Rijeka - Zagreb, a čvor Vrata autoceste Rijeka - Zagreb udaljen je od zone 2 km.

Kontakt:

Općina Fužine
telefon: +385 51 829 500
E-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K1-5 Vrata, Fužine

12

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone8,60 ha
dopuštene djelatnostiproizvodno-uslužna
dopušteni koeficijent izgradnje0,30
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,60
broj aktivnih subjekata u zoni2
ukupni broj zaposlenih u njima30
popunjenost raspoložive površine zone<35 %

Poslovna zona Vrata smještena je u Općini Fužine na izuzetno povoljnoj lokaciji. Zona je udaljena od županijske ceste 500 metara, a od autoceste Rijeka – Zagreb svega 1000 m. Zbog blizine autoceste zona je posebno interesantna za smještaj skladišnih sadržaja. Opremljena je objektima komunalne infrastrukture. U zoni trenutno djeluju dva gospodarstvenika. Unutar zone moguća je gradnja građevina gospodarskih djelatnosti koje obuhvaćaju manje proizvodne pogone – obrtništvo u najširem spektru te skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalne servisne sadržaje i programe. Novinu predstavlja mogućnost izgradnje infrastrukturnih građevina za iskorištavanje sunčeve energije.

Kontakt:

Općina Fužine
telefon: +385 51 829 500
E-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K1 Žegoti, Kastav

13

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone29,91 ha
dopuštene djelatnostimješovita
dopušteni koeficijent izgradnje50%
dopušteni koeficijent iskoristivosti150%
broj aktivnih subjekata u zoni18
ukupni broj zaposlenih u njima270
popunjenost raspoložive površine zone<66 %

Radna zona Žegoti K1 površine 29,91 ha određena je kao građevinsko područje izvan naselja za gospodarsko–poslovne namjene. Zona je namijenjena gospodarskim djelatnostima koje zahtijevaju veće površine: uslužnim, trgovačkim, skladišnim, servisnim, obrtničkim pogonima. Područje zone smješteno je u blizini povijesne jezgre grada Kastva uz postojeću županijsku prometnicu Kastav - Viškovo.

Kontakt osoba:

Krešimir Vidović
telefon: +385 51 688 211
E-mail: kresimir.vidovic@kastav.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

K4 Kunfin, Klana

14

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone10,3 ha
dopuštene djelatnostimješovite
dopušteni koeficijent izgradnje0,6
dopušteni koeficijent iskoristivosti2
broj aktivnih subjekata u zoni2
ukupni broj zaposlenih u njima100
popunjenost raspoložive površine zone0

Zona K4 Kunfin obuhvaća građevinsko područje gospodarsko-poslovne namjene površine 10,3 ha na području Općine Klana. Poslovna zona ‘’Kunfin’’ smještena je u južnom dijelu Općine Klana uz granicu s Općinom Viškovo. Najznačajniju prostorno-razvojnu značajku poslovne zone Kunfin čini njezin smještaj tik uz županijsku cestu ŽC 5017 kojom je izravno povezana s prostorom Viškova (udaljenim oko 8 km) i Rijeke (udaljenim oko 15 km) te uz planiranu županijsku cestu - zaobilaznicu naselja Klana.

Kontakt osoba:

Željka Šarčević Grgić
telefon: +385 51 808 205
faks: +385 51 808 708
E-mail: nacelnik@klana.hr 

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K-6 Škalnica, Klana

15

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone7,9 ha
dopuštene djelatnostimješovite
dopušteni koeficijent izgradnje0,6
dopušteni koeficijent iskoristivosti2
broj aktivnih subjekata u zoni2
ukupni broj zaposlenih u njima100
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Općina Klana smještena je na sjeverozapadnom dijelu Primorsko-goranske županije. Ona se nalazi u blizini regionalnog centra Rijeke i graniči sa susjednom Republikom Slovenijom. Zona K-6 Škalnica jest gospodarsko-poslovne svrhe te je namijenjena izgradnji i uređenju površina za uslužnu, trgovačku, skladišnu, servisnu i sličnu djelatnost te objekata i uređaja svih drugih sadržaja vezanih za osnovnu poslovnu namjenu. Uz osnovnu namjenu, u sklopu građevinske čestice dozvoljava se gradnja pratećih sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu i pridonose kvaliteti prostora (administrativno-upravni, ugostiteljski restorani organizirane prehrane, garderobe, sanitarni prostori, dječji vrtići i slično).

Kontakt osoba:

Željka Šarčević Grgić
telefon: +385 51 808 205
faks: +385 51 808 708
E-mail: nacelnik@klana.hr 

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K1 Klana, Klana

16

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone4,5 ha
dopuštene djelatnostimješovite
dopušteni koeficijent izgradnje0,60
dopušteni koeficijent iskoristivosti2
broj aktivnih subjekata u zoni3
ukupni broj zaposlenih u njima10
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Poslovna zona K1 Klana smještena je u neposrednoj blizini naselja Klana, uz županijsku cestu Klana - Studena. Uz jugozapadnu granicu područja zone prolazi županijska cesta Ž5022 koja povezuje naselja Klanu i Studenu. Poslovna zona ima tri postojeća priključ- ka na županijsku cestu Klana - Studena. Poslovna zona nalazi se u neposrednoj blizini centra Klane, ali ipak dovoljno dislocirana od naselja i zone stanovanja, Opremljena je infrastrukturom, ima prometni priključak na županijsku cestu, smještena je u brdsko-planinskom području koje je područje od posebne državne skrbi te u graničnom području s Republikom Slovenijom. Granična područja uvijek su u prednosti jer im se otvaraju veće mogućnosti razvitka gospodarske, ali i društvene suradnje i razmjene u svim segmentima života, mogućnosti međusobnog boljeg prometnog i infrastrukturnog povezivanja temeljem zajedničkih ulaganja i sl.

Kontakt osoba:

Željka Šarčević Grgić
telefon: +385 51 808 205
faks: +385 51 808 708
E-mail: nacelnik@klana.hr

(Fotografije: Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K-3 Šoići, Kostrena

17

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone15,96 ha
dopuštene djelatnostiproizvodno-uslužne
dopušteni koeficijent izgradnje0,60
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,80
broj aktivnih subjekata u zoni5
ukupni broj zaposlenih u njima120
popunjenost raspoložive površine zone<66 %

Poslovna zona K-3 Šoići obuhvaća prostor koji se nalazi u istočnom dijelu Kostrene. Zona je prometno povezana s centrom općine i državnom cestom D-8 (Jadranska magistrala) na sjevernom dijelu zone. Ukupna površina zone iznosi 15,96 ha. Zona je djelomično izgrađena. Na sjevernom dijelu zone nalaze se dvije poslovne građevine sa svojim pogonima. Ovaj dio zone ima izgrađenu komunalnu infrastrukturu: cestovni promet, telekomunikacijsku instalaciju, energetiku (izgrađena nova TS), javnu rasvjetu i kanalizacijsku mrežu spojenu na pročišćivač s bio-diskom. Poslovna zona Šoići predviđena je za gradnju objekata za uslužne, skladišne,trgovačke, komunalno-servisne i slične djelatnosti.

Kontakt osoba:

Dražen Vranić
telefon: +385 51 209 000
faks: +385 51 289 400
E-mail: drazen.vranic@kostrena.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K1 Žlibina, Kraljevica

18

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone6,7 ha
dopuštene djelatnostiproizvodno-uslužna
dopušteni koeficijent izgradnje0,50
dopušteni koeficijent iskoristivosti1
broj aktivnih subjekata u zoni4
ukupni broj zaposlenih u njima25
popunjenost raspoložive površine zone<66 %

Poslovna zona K1 Žlibina nalazi se jugoistočno rubno uz građevinsko područje naselja Kraljevica. Vezana je na županijsku cestu koja vodi od D8 (Jadranske magistrale) do mosta za otok Krk, a ulaz u zonu udaljen je od magistrale 150 metara, a od riječke zaobilaznice u profilu autoceste 2 kilometra. Zona je udaljena 750 do 1400 metara od mora, odnosno luke Kraljevica. Ukupna površina Planom obuhvaćenog prostora iznosi cca 6,65 ha. Zona je osnovana 2003. godine. Detaljni plan uređenja izrađen je 2004. godine. Predviđeno je 20 poslovnih parcela, od kojih devet već sada imaju korisnike. U zoni trenutno posluju četiri tvrtke: trgovina građevinskim materijalom, oprema, servis i prodaja plovila, izrada i prodaja namještaja te izrada papirne i kartonske ambalaže.

Kontakt osoba:

Ivan Jerčinović
telefon: +385 51 282 460
faks: +385 51 281 419
E-mail: ivica.jercinovic@kraljevica.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

Sveti Petar, Krk

19

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone36,6 ha
dopuštene djelatnostimješovita
dopušteni koeficijent izgradnje0,4
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,6 – 1,1
broj aktivnih subjekata u zoni30
ukupni broj zaposlenih u njima1084
popunjenost raspoložive površine zone<66 %

Područje obuhvata zone smješteno je na sjevernom dijelu naselja Krk, uz županijsku cestu Ž 5106 Vrh (L 58090) – Krk (Ž 5131). Područje je definirano kao zona poslovne namjene (K1) površine 36,6 ha. Unutar površine gospodarske namjene (poslovne, pretežito uslužne – K1) uz izgradnju građevine za pretežito uslužnu djelatnost, dozvoljava se i interpolacija djelatnosti ili gradnja građevina za trgovačku, uredsku, ugostiteljsku, servisnu i proizvodnu djelatnost te gradnja i uređenje parkirališnih i zelenih površina.

Kontakt osoba:

Ana Bajčić Hrgovčić
telefon: +385 51 401 123
E-mail: ana.bajcic@grad-krk.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Prmorsko-goranska županija)

Projekti:

K1/1 Sleme, Lokve

20

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone10,29 ha
dopuštene djelatnostiproizvodno-uslužna
dopušteni koeficijent izgradnje0,5
dopušteni koeficijent iskoristivosti1,5
broj aktivnih subjekata u zoni2
ukupni broj zaposlenih u njima20
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Poslovna zona K1/1 Sleme površine 10,29 ha gospodarke namjene smještena je u naselju Lokve. Zona ima povoljan geoprometni položaj jer se nalazi neposredno uz županijsku cestu Rijeka - Zagreb. Geoprometni položaj povoljan je jer se nalazi neposredno uz postojeću županijsku cestu Ž5029 koja će postati ostala državna cesta Rijeka - Zagreb i ima asfaltirani kolnik širine 7,0 m. Posredan pristup u poslovnu zonu K1/1 moguć je i s autoceste Rijeka - Zagreb - Goričan, preko čvorišta „Lučice“ kod Delnica i čvorišta „Vrata“.

Kontakt osoba:

Toni Štimac
telefon: +385 51 831 336
faks: +385 51 508 077
E-mail: nacelnik@lokve.hr

(Fotografije: Primorsko-goranska županija) 

Projekti:

Sorinj, Lopar

21

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone7,6 ha
dopuštene djelatnostigospodarsko-poslovna
dopušteni koeficijent izgradnje0,35 – 0,40
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,35 – 1,20
broj aktivnih subjekata u zoni1
ukupni broj zaposlenih u njima6
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Poslovna zona Sorinj nalazi se u jugozapadnom dijelu Općine Lopar, na predjelu Sorinja, a udaljena je od naselja Lopar cca 1600 m te cca 400 m od morske obale (uvala Vardaškolj - trajektna luka). Kroz zonu prolazi državna cesta D-105 koja predstavlja primarnu prometnicu otoka Raba. Prometni položaj poslovne zone je povoljan. Državna cesta D 105 koja prolazi obuhvatom plana predstavlja optimalnu prometnu vezu buduće poslovne zone na naselja i ostale prostore na području Općine Lopar i cijelog otoka Raba i na glavne cestovne, a posredno pomorske i zračne prometne pravce županije i države. Zonu obilježavaju dvije specifične cjeline odijeljene državnom cestom, različitih prirodnih obilježja, mogućnosti organizacije prostora i gradnje. Udaljena je od naseljenih i turističkih površina i užeg obalnog pojasa, ali s relativno povoljnim mogućnostima komunalnog opremanja i povezivanja na osnovnu otočku prometnicu.

Kontakt osoba:

Marijana Protulipac Tomičić
telefon: +385 51 775 593
faks: +385 51 775 597
E-mail: mptomicic@opcina.lopar.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

Miklavija, Matulji

22

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone158,5 ha
dopuštene djelatnostiposlovna/proizvodna
dopušteni koeficijent izgradnje0,6
dopušteni koeficijent iskoristivosti1
broj aktivnih subjekata u zoni0
ukupni broj zaposlenih u njima0
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Zona je smještena u sjevernom dijelu Općine Matulji, na prirodnom prometnom pravcu od Rijeke prema Trstu i Ljubljani, u blizini državne granice s Republikom Slovenijom. Svojom veličinom predstavlja najveću radnu zonu u nizu planiranih zona na potezu Matulji - Rupa i jednu od većih zona u Primorsko-goranskoj županiji. Kroz zonu prolazi magistralna željeznička pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica i distribucijski 110 kV dalekovod Matulji - Ilirska Bistrica. Zona se proteže u smjeru jugoistok - sjeverozapad u dužini od cca 2800 metara, između državne ceste D8 na sjeveroistoku i novoizgrađene autoceste Rijeka-Rupa s njene jugozapadne strane. Prostor između tih dviju prometnica širine je od 500 do 900 m, a prosječna širina zone jest cca 600 m. Veličina zone i njene komparativne prednosti omogućuju organizaciju raznih djelatnosti - funkcionalno i tehnološki povezanih.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
telefon: +385 51 401 471
faks: +385 51 401 469
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

Mučići II, Matulji

23

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone13,4 ha
dopuštene djelatnostiuslužno-proizvodna
dopušteni koeficijent izgradnje0,40
dopušteni koeficijent iskoristivosti1,60
broj aktivnih subjekata u zoni1
ukupni broj zaposlenih u njima12
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Poduzetnička zona Mučići II obuhvaća ukupnu površinu od 13,38 ha, a smještena je uz Državnu cestu D-8 Rijeka - Rupa u blizini naselja Mučići. Ulaz u zonu je 0,5 km udaljen od autoceste Rupa - Rijeka, čvor Jurdani, 17 km od Luke Rijeka te 45 km od Zračne luke Rijeka. Primarne namjene Poduzetničke zone Mučići II proizvodni su sadržaji, zanatske djelatnosti, servisi i skladišta uključivo trgovački centar sa pratećim sadržajima.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
telefon: +385 51 401 471
faks: +385 51 401 469
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

R-1 Matulji, Matulji

24

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone14,5 ha
dopuštene djelatnostitrgovačko-uslužna
dopušteni koeficijent izgradnje0,24 – 0,50
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,35 – 1,50
broj aktivnih subjekata u zoni1
ukupni broj zaposlenih u njima24
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Općina Matulji ima izniman geostrateški položaj jer se nalazi uz samu slovensku granicu, u blizini riječke luke, autoceste Rupa - Rijeka - Zagreb i željezničke pruge Rijeka - Šapjane - Ilirska Bistrica te predstavlja mjesto spajanja s paneuropskim koridorima Vb i X. Poduzetnička zona R-1 obuhvaća ukupnu površinu od 14,5 ha, a nalazi se u krajnjem sjevernom dijelu Matulja, između željezničke pruge sa sjeverozapadne strane (magistralna pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica) i državne ceste D8 (Jadranska magistrala) s jugoistočne strane. Zona se nalazi nasuprot Poduzetničke zone R-2 te su međusobno povezane deniveliranim raskrižjem s pristupom na državnu cestu D8. Ulaz u zonu je 3 km je udaljen od autoceste Rupa - Rijeka, čvor Jurdani, 12 km od Luke Rijeka te 40 km od Zračne luke Rijeka.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
telefon: +385 51 401 471
faks: +385 51 401 469
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

R-2 Matulji, Matulji

25

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone19,8 ha
dopuštene djelatnostiuslužno-trgovačka
dopušteni koeficijent izgradnje0,20 – 0,40
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,33 – 1,04
broj aktivnih subjekata u zoni8
ukupni broj zaposlenih u njima56
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Općina Matulji ima izniman geostrateški položaj jer se nalazi uz samu slovensku granicu, u blizini riječke luke, autoceste Rupa - Rijeka - Zagreb i željezničke pruge Rijeka - Šapjane - Ilirska Bistrica te predstavlja mjesto spajanja s paneuropskim koridorima Vb i X. Zona R-2 nalazi se nasuprot Poduzetničke zone R-1 te su međusobno povezane deniveliranim raskrižjem s pristupom na državnu cestu D8. Ulaz zone 3 km je udaljen od autoceste Rupa - Rijeka, čvor Jurdani, 12 km od Luke Rijeka te 40 km od Zračne luke Rijeka.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
telefon: +385 51 401 471
faks: +385 51 401 469
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K11 Rupa, Matulji

26

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone10,3 ha
dopuštene djelatnostiuslužno-servisna
dopušteni koeficijent izgradnje0,35 – 0,40
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,80 – 0,90
broj aktivnih subjekata u zoni2
ukupni broj zaposlenih u njima24
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Poslovna zona Rupa obuhvaća površinu od 10,32 ha, a smještena je uz samo naselje Rupa u blizini slovenske granice. Ulaz u zonu jest 0,5 km udaljen od autoceste Rupa - Rijeka, čvor Rupa, 25 km od Luke Rijeka te 55 km od Zračne luke Rijeka. Zemljište u zoni je 100 % u privatnom vlasništvu. Namjena Poslovne zone Rupa je uslužno-servisna, što podrazumijeva površine namijenjene za organizaciju trgovačkih, skladišnih, uslužnih, servisnih i obrtničkih djelatnosti.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
telefon: +385 51 401 471
faks: +385 51 401 469
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K3 Jušići, Matulji

27

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone6,4 ha
dopuštene djelatnostiuslužna/proizvodna/komunalna
dopušteni koeficijent izgradnje0,50
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,20 – 1,50
broj aktivnih subjekata u zoni2
ukupni broj zaposlenih u njima43
popunjenost raspoložive površine zone51%

Poduzetnička zona K3 Jušići obuhvaća ukupnu površinu od 6,38 ha, a smještena je na sjeverozapadnom rubu granice šireg područja naselja Matulji, s obje strane županijske prometnice Jušići - Rukavac, u neposrednoj blizini Poduzetničkih zona R-1 i R-2 od kojih ju dijeli magistralna željeznička pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica. Ulaz u zonu je 3 km udaljen od autoceste Rupa - Rijeka, čvor Jurdani, 14 km od Luke Rijeka te 42 km od Zračne luke Rijeka. Primarne namjene Poduzetničke zone Jušići su uslužne djelatnosti, manji proizvodni sadržaji, trgovačke djelatnosti i komunalno servisna namjena.

Kontakt osoba:

Astra Gašparini
telefon: +385 51 401 471
faks: +385 51 401 469
E-mail: astra.gasparini@matulji.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K1 Zapad, Novi Vinodolski

28

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone20,5 ha
dopuštene djelatnostikom./serv./usl./proizv
dopušteni koeficijent izgradnje0,5
dopušteni koeficijent iskoristivosti1
broj aktivnih subjekata u zoni12
ukupni broj zaposlenih u njima150
popunjenost raspoložive površine zone50 %

Poslovna zona K1 Zapad površine 20,5 ha smještena je na zapadnom području Grada Novi Vinodolski uz županijsku cestu Novi Vinodolski – Bribir (ŽC-5064), koja prolazi duž cijele sjeveroistočne strane zone te se spaja s državnom cestom D8 odnosno Jadranskom magistralom. Ulaz u zonu udaljen je 1800 m od Jadranske magistrale (D8), kao i od mora, odnosno luke otvorene za javni promet Novi Vinodolski. Područje obuhvata zone nalazi se u građevinskom području za izdvojene namjene i to gospodarske namjene (poslovne) namijenjene poslovnim djelatnostima koje obuhvaćaju manje proizvodne, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno-servisne sadržaje.

Kontakt osoba:

Vesna Mrzljak
telefon: +385 51 554 361
E-mail: vesna.mrzljak@novi-vinodolski.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

Projekti:

Pušća, Omišalj

29

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone16,4 ha
dopuštene djelatnostiservisno/uslužna
dopušteni koeficijent izgradnje15 – 35 %
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,13 – 0,7
broj aktivnih subjekata u zoni6
ukupni broj zaposlenih u njima400
popunjenost raspoložive površine zone<66 %

Na području općine Omišalj nalaze se gospodarski i infrastrukturni objekti od važnosti za Republiku Hrvatsku, a neki su i međunarodno važni (prijevoz nafte). Servisno-usluž- na zona Pušća površine 16,4 ha nalazi se na području Općine Omišalj. Položaj zone atraktivan je zbog prometne dostupnosti, položaja uz državnu cestu D102, blizine mosta i kopna. Zbog tog položaja i mogućnosti organizacije većih funkcionalnih površina trgovačkog, veletrgovačkog, servisnog i turističkog sadržaja prelazi općinski značaj. Zona je u potpunosti komunalno opremljena.

Kontakt osoba:

Luka Mihalović
telefon: +385 51 661 970
faks: +385 51 661 982
E-mail: luka.mihalovic@omisalj.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

Mišnjak, Rab

30

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone11,7 ha
dopuštene djelatnostiproizvodna/uslužna/trgovačka
dopušteni koeficijent izgradnje30
dopušteni koeficijent iskoristivosti60
broj aktivnih subjekata u zoniu izgradnji
ukupni broj zaposlenih u njima0
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Lokacija od 11,7 hektara Radne zone Mišnjak nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka Raba uz cestu D105 i 1,5 kilometar od trajektne luke Mišnjak te u blizini lokacije buduće zračne luke, lokacije za građevinski deponij otpada i buduće solarne elektrane. Zona je povezana pristupnom cestom u dužini od cca 250 m s odvojkom na državnu cestu D 105, te obuhvaća mrežu cesta unutar zone s izgrađenom infrastrukturom. Zona obuhvaća 14 građevnih parcela s priključcima na kompletnu infrastrukturu. Parcele se u zoni mogu koristiti kroz povoljan dugoročni najam ili u iznimnim slučajevima kroz kupnju građevnih platoa unutar zone.

Kontakt osoba:

Zvonko Puljar Matić
telefon: +385 51 777 488
E-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Ravna Gora, Ravna Gora

31

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone7,34 ha
dopuštene djelatnostiproizvodne
dopušteni koeficijent izgradnje60%
dopušteni koeficijent iskoristivosti2
broj aktivnih subjekata u zoni2
ukupni broj zaposlenih u njima-
popunjenost raspoložive površine zone30 %

Poslovna zona K Ravna Gora površine 7,34 ha smještena je zapadno od centra Ravne Gore kod naselja Šije, uz sam čvor Šije. Navedena zona ima prilaz sa županijske ceste Ravna Gora – Rijeka (ŽC-5034). Područje obuhvata zone nalazi se u građevinskom području za poslovne i proizvodne namjene, odnosno djelatnosti koje obuhvaćaju manje proizvodne i skladišne komplekse (trgovina, manji proizvodni pogoni - obrtništvo, skladištenje, servisi, komunalne usluge).

Kontakt osoba:

Ivana Radočaj
telefon: +385 51 829 454
E-mail: suradnik@ravnagora.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Bodulovo, Rijeka

32

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone5,2 ha
dopuštene djelatnostiuslužna namjena
dopušteni koeficijent izgradnje0,13 – 0,37
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,52 – 1,19
broj aktivnih subjekata u zoni0
ukupni broj zaposlenih u njima0
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Poduzetnička zona Bodulovo nalazi se na zapadnom dijelu Rijeke. Smještena je u kotlini, obostrano uz Škurinjski potok. Na 11 građevinskih čestica ukupne površine 14.502 m², planira se izgradnja građevina poslovne namjene. Deset parcela unutar zone namijenjeno je za prodaju poduzetnicima. Čestice su veličine od 1.000 do 3.150 m², a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 715 do 4.000 m². Najveća građevinska čestica tlocrtne površine 8.558 m² predviđena je za drugu fazu projekta, izgradnju Riječkog razvojnog centra s proizvodnim inkubatorom. Za područje zone donesen je u lipnju 2004. Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja – Radna zona Bodulovo.

Kontakt:

Grad Rijeka
telefon: +385 51 209 590
E-mail: poduzet@rijeka.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

K-1 Marinići, Viškovo

33

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone27,9 ha
dopuštene djelatnostimješovite
dopušteni koeficijent izgradnje0,4 – 0,8
dopušteni koeficijent iskoristivosti1,2 – 1,6
broj aktivnih subjekata u zoni44
ukupni broj zaposlenih u njima471
popunjenost raspoložive površine zone<66 %

Radna zona Marinići K-1 locirana je na južnom dijelu Općine Viškovo, a u sjevernom dijelu naselja Marinići, u neposrednoj blizini prometnice Rijeka - Viškovo. Površina radne zone je 27,84 ha. Zapadni dio zone većim je dijelom izgrađen dok je istočni dio zone dijelom izgrađen. Namjena zone je proizvodno-poslovna što znači da se mogu graditi sljedeće građevine proizvodne i poslovne namjene: obrtničke i zanatske proizvodne građevine za djelatnosti manjeg opsega bez negativnog utjecaja na okoliš, servisne radionice, skladišta u sklopu pojedine proizvodne namjene, trgovačko-ugostiteljske građevine kao prateći sadržaji zone, poslovne, upravne i uredske građevine, građevine trgovine: veletrgovina, distributivni centar, trgovine u maloprodaji, izložbeno-prodajni saloni i trgovački kompleksi, trgovački centar, skladišta, servisi, komunalno-servisni i uslužni sadržaji, sadržaji kompatibilne namjene na istoj građevinskoj čestici ili kao zasebne djelatnosti, ugostiteljske građevine kao prateća namjena uz poslovne sadržaje bez smještajnih kapaciteta.

Kontakt:

Općina Viškovo
telefon: +385 51 503 770
faks: +385 51 257 521
E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Primorsko-goranska županija)

Projekti:

K-2 Marišćina, Viškovo

34

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone7,2 ha
dopuštene djelatnostiproizvodno-uslužna
dopušteni koeficijent izgradnje0,4
dopušteni koeficijent iskoristivosti0,8
broj aktivnih subjekata u zoni0
ukupni broj zaposlenih u njima0
popunjenost raspoložive površine zone0 %

Radna zona Marišćina K-2 površine 7,2 ha smještena je uz sjevernu granicu Općine Viškovo u graničnom dijelu s Općinom Klanom. Južno od planirane radne zone Marišćina smješten je Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO) „Marišćina“, a u blizini sjeverozapadnog dijela planiranog obuhvata formirana je, na graničnom dijelu unutar Općine Klana, proizvodna zona I1 - asfaltna baza »Marišćina«. Prostor radne zone ima povoljne infrastrukturne mogućnosti prvenstveno zato što je formiran između dviju županijskih cesta: ŽC 5023: Studena (L58014) - Ž5017 s jugoistočne strane radne zone i ŽC 5017: Rupa (D8) - Škalnica - Saršoni - Orehovica (D3) sa zapadne strane s koje je ujedno i predviđen priključak radne zone Marišćina na javni prometni sustav. Najbliža naseljena područja udaljena su cca 1,5 – 2km što je povoljno za gradnju planiranih sadržaja zbog dobre prometne povezanosti s naseljima, a udaljenost od stambenih građevina omogućuje smještaj djelatnosti koje ne smiju biti u blizini stanovanja. Oko zone nalazi se zaštitni zeleni pojas. Namjena radne zone Marišćina pretežito je proizvodno-uslužnog karaktera, što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne pogone, istraživačko-inovacijske centre, skladiš- no-prodajne prostore, trgovinu na veliko te komunalne i servisne djelatnosti.

Kontakt:

Općina Viškovo
telefon: +385 51 503 770
faks: +385 51 257 521
E-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

K-1 Vrbovsko, Vrbovsko

35

Project map location
Opći podaci 
ukupna površina zone14 ha
dopuštene djelatnostiuslužna/dijelom proizvodna
dopušteni koeficijent izgradnje0,6
dopušteni koeficijent iskoristivosti1
broj aktivnih subjekata u zoni1
ukupni broj zaposlenih u njima10
popunjenost raspoložive površine zone<33 %

Prostor obuhvata gospodarske zone poslovne namjene K-1 Vrbovsko nalazi se u predgrađu grada Vrbovskog, na pretežno neizgrađenom prostoru između samoga grada i autoceste Zagreb - Rijeka. Kako se Vrbovsko nalazi na pola puta između ta dva grada, značajno obilježje zone njezina su direktna povezanost s tim centrima. Na površinama poslovne namjene smještaju se sadržaji s poslovnim namjenama – pretežito trgovački, pretežito uslužni, komunalno-servisni, sadržaji manjih proizvodnih djelatnosti - obrtništvo, prema potrebi i prateći skladišni prostori. Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama poslovne namjene smjestiti i upravne, uredske i ugostiteljske građevine, prometne građevine – benzinske pumpe i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

Kontakt osoba:

Ljubomir Cindrić
telefon: +385 51 875 115
faks: +385 51 875 008
E-mail: ljubomir.cindric@vrbovsko.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)