Projekti:

Delta i luka Baroš - riječki waterfront

1

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

500.000.000 €

Opis projekta
Prenamjena lučkih sadržaja u gradske temelji se na dugogodišnjoj javnoj i stručnoj potrebi za integracijom urbanih, rezidencijalnih i komercijalnih sadržaja na ovom području, odnosno na potrebi o aktivnom suživotu luke i grada.
Premještanjem lučkih aktivnosti s područja Delte i luke Baroš na druge lokacije, prostorni i lokacijski potencijal ovog područja usmjerava se prema stvaranju novog i prepoznatljivog dijela gradskog središta koje će svojim sadržajima, izgledom i kvalitetom javnih površina postati mjesto novog identiteta grada, aktivnog suživota grada i građana s morem, ali i prerasti lokalne okvire i pozicionirati Rijeku kao primjer uspješne preobrazbe lučkih gradova na Mediteranu.
Za postizanje opisanih ciljeva, samo na južnoj Delti otvorena je mogućnost izgradnje oko 200.000 m² bruto razvijene površine novih građevina, a unutar marine Baroš još oko 50.000 m².
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • centralnog gradskog parka površine 4 ha na području sjeverne Delte
 • raznovrsnih gradskih sadržaja (stambeni, poslovni, trgovački, ugostiteljski, zabavni, hotelski, gradska
 • više namjenska dvorana, akvarij) na području južne Delte, na površini od 10 ha
 • marine Baroš, površine oko 10 ha

Lokacija: Delta i luka Baroš

Status nekretnine: lučko područje – pomorsko dobro

Model realizacije: Prema sadašnjem statusu koje područje ima (pomorsko dobro), te postojećem zakonodavnom okviru, moguće je raspisati međunarodni javni natječaj za davanje koncesije.

Pripremljena dokumentacija; 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • Proveden je međunarodni javni natječaj za urbanističko – arhitektonsko rješenje područja Delte i luke Baroš. Odabrana su tri jednakovrijedna rada koji predstavljaju zadani okvir i potrebnu podlogu za razradu dokumenata prostornog uređenja za investitore koji će se natjecati za dodjelu koncesije na području Delte i luke Baroš.

Kontakt osobe:
Denis Vukorepa, ravnatelj
Lučka uprava Rijeka
Riva 1, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 351 177
Faks: +385 51 331 764
E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr
Web: www.portauthority.hr
Srđan Škunca, pročelnik
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 450
Faks: +385 51 209 451
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

Projekti:

Prometno-logistički centar i poduzetnička zona Miklavija

2

Project map location

Opis projekta
Izvrstan geostrateški položaj Primorsko-goranske županije omogućuje razvoj prometno-logističkog centra i poduzetničke zone za razvoj logistike, uslužnih i proizvodnih djelatnosti koristeći blizinu slovenske granice, riječke luke, autoputa Rupa – Rijeka – Zagreb i željezničke pruge povezanih u riječkom prometnom čvoru s paneuropskim koridorima. Prometno-logistički centar i poduzetnička zona planira se razviti na površini od 158,5 ha s mogućnošću daljnjeg širenja.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • platoa za izgradnju sadržaja gospodarske poslovne i proizvodne namjene površine 77,31 ha
 • intermodalnog terminala s površinama za prekrcaj i prijevoz kontejnera, površinama za manipuliranje kontejnerima i skladišnim prostorom te 6 ranžirnih željezničkih kolosjeka, cestovnim prometnicama s dizalicama površine od 17,73 ha
 • kamionskog terminala površine 9,08 ha kapaciteta do 500 kamiona – teških vozila
 • javnih prometnih površina (sabirne i pristupne ceste u zoni, željeznička pruga, industrijski kolosijek) površine 17,06 ha i infrastrukturnih građevina (110 kV TS i Helidrom) površine 2,01 ha
 • zajedničkih sadržaja (javnih, uslužnih, ugostiteljsko turističkih) površine 17,37 ha te zelenih površina na površini od 17,90 ha.

Ukupna površina platoa u radnoj zoni na kojima je moguća izgradnja objekata iznosi 115.017 ha. Na ovoj je površini moguće ostvariti maks. brutto izgrađenost 540.680 m².

Lokacija: Općina Matulji

Vlasništvo: Općina Matulji (95,75 %), privatno vlasništvo (2,87 %), HŽ – pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica (1,38 %)

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja u vezi financiranja završetka radova i opremanja objekta

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • projekt je sukladan prostorno -planskoj dokumentaciji

Kontakt osoba:
Astra Gašparini, viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima
Općina Matulji
Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji
Telefon: +385 51 274 114
Faks: +385 51 401 469
E-mail: opcina.matulji@ri.htnet.hr
Web: www.matulji.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o., Google fotografije)

Projekti:

Industrijska zona Bakar

3

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

6.568.000 €

Opis projekta
Privlačenje investitora u gospodarske zone u cilju stvaranja novih proizvodnih kapaciteta i novog zapošljavanja. Industrijska zona Bakar (Kukuljanovo) najrazvijenija je poduzetnička zona u Republici Hrvatskoj. U njoj posluje oko 170 poslovnih subjekata s oko 4000 direktno zaposlenih. Zona je potpuno komunalno opremljena: 12 km izgrađenih prometnica, sanitarni i protupožarni vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, industrijski željeznički kolosijek, elektroenergetska i TT mreža, javna rasvjeta, plinovod. Također, u zoni postoji niz dodatnih sadržaja: carina, robni terminal, špedicija, benzinske postaje, betonare, skladišta, parkirališta, restorani, trgovački centri, policijska postaja, bankomati, fitness centar…
Projekt podrazumijeva gradnju prometnice s kompletnom infrastrukturom u dužini od 4.360 m te izgradnju odnosno pripremu platoa ukupne površine od cca. 400.000 m²:

 1. izgradnja prometnice i platoa B 5.2, B 5.3, B 5.4 i B 9.1 - 2.500.000 EUR
 2. izgradnja prometnice oznake F1 - 334.000 EUR
 3. izgradnja prometnice oznake B 7.7 – E 1.1 1. - 800.000 EUR
 4. izgradnja prometnice oznake C1, C2, C3, C4 i C5 - 1.334.000 EUR
 5. izgradnja prometnice i platoa oznake B 6.2 - 600.000 EUR

Lokacija:Grad Bakar, 500 ha površine, 40 % slobodno za pripremu novih lokacija, u blizini luke, autoputa, zračne luke i željezničke pruge

Vlasništvo:imovinsko-pravni odnosi riješeni su u većem dijelu, aktivno se radi na rješavanju preostalog dijela; većinski vlasnik zone jest Grad Bakar

Pripremljena dokumentacija: 
Kompletan projekt usklađen je s prostorno planskom dokumentacijom tj. urbanističkim planovima i izrađeni su idejni projekti. Na pojedinim od pet navedenih lokacija već postoje lokacijske dozvole, provedene su parcelacije i očekuju se građevinske dozvole. Po ishođenju građevinskih dozvola za svaku od nabrojanih mikro lokacija, kreće se u izgradnju i stvaranje preduvjeta za dolazak novih investitora.

Kontakt osobe:
Tomislav Klarić, gradonačelnik
Grad Bakar 
Primorje 39, 51222 Bakar
Telefon: +385 51 455 742
Faks: +385 51 455 741
E-mail: gradonacelnik@bakar.hr
Web: www.bakar.hr


Linda Sciucca, direktorica
Industrijska zona d. o. o.
Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
Telefon: + 385 51 253 060
Faks: + 385 51 253 061
E-mail: uprava@ind-zone.hr
Web: www.ind-zone.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Ex-tvornica Torpedo

4

Project map location

Opis projekta
Područje bivše tvornice Torpedo drugo je po veličini područje grada koje se nalazi na moru. Cilj je stvoriti višenamjenski centar za sajamske priredbe, razna događanja na moru, uslužne djelatnosti, nadopunu sadržaja na ribarsku luku i slično. Površine je 8,2 ha s namjenom da sve uključene aktivnosti budu povezane s morem kao točka za prodaju i nabavu proizvoda za navigaciju, brodice, nautičke opreme, odjeće i drugo. Prostor je obogaćen industrijskom baštinom jer je na ovoj lokaciji nastala inovacija torpedo te postoji jedinstvena lansirna rampa za torpedo koja se može iskoristiti u turističke svrhe.
Projekt podrazumijeva gradnju sukladno Prostornom planu Grada Rijeke omogućuje razvoj višenamjenskih sadržaja te parkiralište.

Lokacija:Grad Rijeka

Vlasništvo:privatno vlasništvo, Jedinstvo d. o. o. Krapina

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan uređenja Grada Rijeke
 • generalni urbanistički plan Grada Rijeke

Kontakt osoba:
Josip Mihalić, direktor
Jedinstvo Krapina d. o. o.
Mihaljekov jarek 33, 49000 Krapina
Telefon: +385 49 374 100, 374 111
Faks: +385 49 374 109, 374 199
E-mail: jedinstvo@jedinstvo.com
Web: www.jedinstvo.com

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Stambeno-poslovni kompleks Gomila

5

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

45.000.000 €

Opis projekta
Područje Gomile, dio starogradske povijesne jezgre Rijeke, tijekom 20. stoljeća gotovo u cijelosti je izgubilo svoj izvorni karakter i izgled. Međutim, recentno urbanističko planiranje toga prostora bilo je usmjereno na rekonstrukciju povijesnog ambijenta te je na toj osnovi osmišljen i projekt izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa s podzemnom garažom koji objedinjuje ideju održivog života i rada u suvremenim uvjetima s rekonstrukcijom povijesne matrice i ambijenata.
Realizacijom projekta ostvaruju se i koristi šire zajednice jer se stvaraju preduvjeti za povećanje udjela stambenih sadržaja u starom gradu i njegovo uređenje kao cjelovite pješačke zone.
Projekt podrazumijeva gradnju:

 • podzemne javne garaže kapaciteta 800 vozila na 5-6 etaža, površine 8000 m²
 • 15 stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih građevina visine do P + 3, bruto razvijene površine 17.100 m², od čega na stambene površine otpada oko 6.200 m², a na poslovne sadržaje oko 10.800 m²
 • javnih površina – pješačkih ulica, stubišta i manjih trgova (obveza Grada Rijeke)

Lokacija: Rijeka, Stari grad

Vlasništvo:Bononia 3M građenje d. o. o.

Model realizacije: S tvrtkom Bononia 3M građenje d.o.o Grad Rijeka sklopio je predugovor o pravu građenja. Po osnovi istog moguće je uključivanje u projekt partnera zainteresiranih za realizaciju cijelog projekta ili pojedinih njegovih dijelova.

Pripremljena dokumentacija
Dokumenti prostornog uređenja:

 • detaljni plan uređenja Stari grad

Dokumenti prostornog uređenja:

 • idejni projekt

Kontakt osoba:
Igor Koren, ovlašteni zastupnik
Odvjetničko društvo Kovačević, Koren i partneri d. o. o.
Supilova 6/III, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 330 530, 215 289, 339 558
Faks: +385 51 321 854 E-mail: info@odkkp.hr
Web: www.odkkp.hr
Srđan Škunca, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka 
Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: + 385 51 209 450
Faks: + 385 51 209 451
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Step2 - znanstveno-tehnologijski park

6

Project map location

Opis projekta
Step2 jest projekt revitalizacije postojećih industrijskih, znanstvenih i društvenih resursa radi stvaranja uvjeta za privlačenje inozemnih tehnoloških poduzeća i otvaranja novih, na znanju temeljenih radnih mjesta.
Ciljevi projekta su:

 • stvoriti uvjete za nova radna mjesta
 • privući strane tvrtke koje koriste napredne tehnologije
 • potaknuti i ubrzati razvoj domaćih tvrtki naprednih tehnologija
 • promijeniti tehnološko težište gospodarstva Rijeke i riječkog prstena

Projektom Step2 žele se stvoriti uvjeti za otvaranje dodatnih 6.000 radnih mjesta u industriji koja svoje poslovanje temelji na znanju i novim tehnologijama.
Projekt podrazumijeva izgradnju/rekonstrukciju potencijalnog poslovnog objekta s fleksibilno organiziranim prostorom:

 • uredsko-laboratorijskih prostora objedinjenih u funkcionalnu cjelinu s edukacijskim i zajedničkim prostorima
 • kongresnih, edukacijskih i prezentacijskih prostora te zajedničke sale za sastanke te prostora za ugostiteljske usluge
 • objekata komunalne infrastrukture te potrebnog broja parkirališnih mjesta na otvorenom ili u okviru garaža

Lokacija:Grad Rijeka

Vlasništvo: Grad Rijeka

Kontakt osoba:
Boris Golob, direktor
Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d. o. o. (StepRi)
Radmile Matejčić 10, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 265 960
Mobitel: +385 99 226 9686
E-mail: bgolob@uniri.hr
Web: www.step.uniri.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Zona društvene namjene D Ploškovo

7

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

15.000 €

Opis projekta
Nekadašnje vojno skladište V1 nalazi se u neposrednoj blizini naselja Delnice i svih centralnih sadržaja, a istovremeno se nalazi u prirodnom okruženju i graniči s Park-šumom Japlenški vrh.
Za potrebe smještaja i brige o socijalnim kategorijama stanovništva moguća je izgradnja domova za starije osobe i drugih ustanova kojima se povećava ponuda i standard života toj kategoriji ljudi.
Također se može namjena odrediti i za izgradnju građevina za okupljanje i boravak za mlađe skupine ljudi i druge kategorije kojima se upotpunjuje ponuda u sferi obrazovanja ili zdravstvene djelatnosti: škola u prirodi, razmjena studenata, znanstvenoistraživački park, odmarališta i sl.
Dio zone predviđen je za izgradnju hotela koji se može po funkciji prilagoditi sadržaju društvene namjene koja je u dodirnoj zoni. 
Predviđa se gradnja domova i drugih ustanova društvene i socijalne namjene (domovi, odmarališta, sportsko rekreacijski prateći sadržaji i pomoćne građevine u funkciji namjene osnovne građevine, lječilišta ili druge zdravstvene ustanove i sl.).
Drugi dio zone namijenjen je izgradnji hotela.

Lokacija:Grad Delnice

Vlasništvo: Grad Delnice

Model realizacije: otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Dokumenti prostornog uređenja:

 • prostorni plan uređenja Grada Delnica

Kontakt osoba:
Davorka Grgurić, voditeljica odsjeka za komunalni sustav
Grad Delnice
Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
Mobitel: +385 98 983 41 39
Faks: +385 51 812 037
E-mail: davorka@delnice.hr
Web: www.delnice.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)

Projekti:

Centar kompetencija u kulturi

8

Project map location

Procijenjena vrijednost projekta:

5.400.000 €

Opis projekta
Projekt se temelji na strateškom opredjeljenju Kastva kao „kreativnog grada“, grada u kojem kreativne djelatnosti imaju značajan udjel u stvaranju nove vrijednosti i radnih mjesta. Kastav je grad koji proizvodi kulturne i kreativne proizvode te je stoga cilj izgraditi infrastrukturu za kulturne i kreativne industrije koje će poticati upravo takve djelatnosti uz korištenje kulturno-povijesne baštine za ekonomske aktivnosti. Kastav je grad koji razvija kulturni turizam, organizira značajne događaje te je fokus i na sektoru koji uključuje hotele i restorane.
Centar kompetencija za istraživanje čakavske kulture sastoji se od tri glavne sastavnice/cjeline:

 • infrastruktura za budući centar istraživanja čakavske kulture i kulturno-povijesne baštine te inkubator kulturnih i kreativnih djelatnosti – oko 50 % ukupnih površina
 • prostori za javne sadržaje namijenjene građanima grada Kastva – oko 30 % ukupnih površina
 • prostori za komercijalne sadržaje (trgovački prostor, ugostiteljstvo, manji hotel/hostel s 30-ak soba te javna garaža) – oko 20 % ukupnih površina

Lokacija:Grad Kastav

Vlasništvo:Grad Kastav

Model realizacije:otvorene mogućnosti pregovaranja

Pripremljena dokumentacija: 
Projektna dokumentacija:

 • idejni arhitektonski projekt

Kontakt osoba:
Biljana Maljković Jakovac, Pročelnica
Ured Gradonačelnika
Grad Kastav
Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav
Telefon: +385 51 688 211
Fax: +385 51 691 454
E-mail: biljana.maljkovic@kastav.hr
Web: www.kastav.hr

(Fotografije: Iconis d.o.o.)