Primorsko-goranska županija zbog svojeg povoljnog geostrateškog položaja predstavlja prometno sjecište koje povezuje srednju i jugoistočnu Europu i dio zemalja zapadne Europe sa Sredozemnim morem. Jedna je od sedam jadranskih županija u Republici Hrvatskoj.

Izvrstan geostrateški položaj ističe se kao osobito značajna točka između Dalekog istoka i Europe jer čini pomorski put najkraćom rutom; u usporedbi sa sjevernoeuropskim lukama put je kraći čak do sedam dana, ovisno od polazne luke. Luka Rijeka je najveća i najznačajnija hrvatska morska luka i predstavlja ulazna vrata Europe i za Daleki Istok.

Izuzetno povoljan geostrateški položaj i prirodna raznolikost, spoj plavog i zelenog, odnos- no gorja i mora, urbanog i ruralnog, modernog i tradicionalnog predstavlja speci čnost i konkurentsku prednost u odnosu na ostale jadranske županije. Do Primorsko-goranske županije može se vrlo brzo doći morskim, kopnenim i zračnim putem.

Izrazito povoljna klima za razvoj turizma privukla je turiste u Županiju prije više od 160 go- dina, čime se ova destinacija prepoznaje kao središte zdravstvenog turizma. Iznimnu atraktivnost Županije pruža i bogata prirodna i kulturno- povijesna baština, kao i gas- tronomska ponuda. 

MODERNA PROMETNA INFRASTRUKTURA

Pomorski promet

 • Luka Rijeka – luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, dubine mora 18 m. Obuhvaća bazene: Rijeka, Sušak, Bakar, Omišalj i Raša.
 • 89 luka otvorenih za javni promet (Luka Rijeka, 27 luka otvorenih za javni promet županijskog značaja i 61 luka lokalnog značaja)
 • 4 trajektne linije kao nastavak državnih cesta

Željeznička infrastruktura

 • 159,94 km željezničke pruge na području Županije
 • dionica željezničke pruge za međunarodni promet Zagreb – Karlovac – Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica (Republika Slovenija) - djelimično preklapanje s Mediteranskim koridorom

Cestovna infrastruktura

 • Rijeka – Zagreb – istočna/središnja Europa
 • Rijeka – Trst – zapadna/sjeverna Europa
 • Rijeka – Ljubljana – sjeverna Europa
 • cestovna udaljenost od europskih centara iznosi oko 500 km

Zračni promet

 • Zračna luka Rijeka – međunarodna zračna luka najznačajnija u Županiji
 • zračna pristaništa: Mali Lošinj, Unije, Grobnik i Rab
 • blizina europskih međunarodnih zračnih luka udaljenih jedan sat leta